top of page

Leveringsvoorwaarden REGARDTSAL

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met REGARDTSAL.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: REGARDTSAL.

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groependeelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/opleiding: maatwerk en standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, en alle soortige bijeenkomsten met een training/opleidingen karakter. Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van dealgemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Training/opleiding

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen vaneen Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.2 Opdracht

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand doorrechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

3.3 Niet-bindend karakter offerte

Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen terzake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

a. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;

b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

c. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingenvervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;

d. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

4.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat de zeer voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever - of vice versa - streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren ende consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing

5.1 Training/opleiding door de opdrachtgever

a. De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of fax datum.

b. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 5.1c, € 50,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

c. Annulering door de opdrachtgever van de training/opleiding kan tot drieweken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok op de administratiekosten als bedoeld in 5.1b: na, kosteloos geschieden. Bij annulering van de training / opleiding op een termijn van minder dan 3 weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok wordt 75% van de training/opleidingsprijs berekend.

d. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezendeelnemer, na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

e. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden facturen.

f. De annuleringsregeling voor arrangementen behorende bij trainingen/opleidingen zijn afwijkend en worden vermeld door opdrachtnemer inde bevestigingsbrief voor deelname aan een training/opleiding aan opdrachtgever.

5.2 Opdracht door de opdrachtgever

a. De opdrachtgever voor een opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of fax datum.

b. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 50,- excl. BTW per uitvoeringsdag aan administratiekosten) in rekening worden gebracht.

c. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot drie weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 5.2b in rekening gebracht.

d. Bij annulering of wijziging korter dan drie weken voor aanvang van de opdracht dient 75% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.

e. In afwijking van artikel 5.2b kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.

f. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

g. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.

h. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 7: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezendeelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan opdrachtnemer wordt medegedeeld. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op grond van artikel 6. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 8: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 9: Betaling training/opleiding en opdrachten

9.1. Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/opleiding of opdracht, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde)tekortkoming in de uitvoering van de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

9.2. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de (dagdeel)prijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

9.3. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten cfm. het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

9.4. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of(maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigenorganisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en training- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

11.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geenvertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

12.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haaraansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

12.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,- excl. BTW.

12.4 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteitendeel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

12.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade doorbedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

12.6 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

a. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezendeelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van doordeelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 13: Persoonsregistratie

13.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

13.2 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm,gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid3 omschreven doel.

13.3 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan REGARDTSAL, met hetzelfde doel als waarvoor Opdrachtnemer de gegevens gebruikt. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uitovereenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

bottom of page